Tag "Standby"


ตั้งเวลาพักหน้าจอ (Standby Schedule)

ฟังก์ชันในการตั้งเวลาการพักหน้าจอโฆษณา โดยสามารถกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้โฆษณาแสดงผลในแต่ละวันได้ เช่น กำหนดให้โฆษณาแสดงผลทุกวันเวลา 08:00 - 20:00 หากพ้นเวลา 20:00 หน้าจอโฆษณาจะแสดงเป็นหน้าจอสีดำ (พักหน้าจอ) จนกระทั่งเวลา 08:00 อีกวันหนึ่ง


Read more
Copyright © 2017 l signmate.co. All rights reserved.